Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền đối với dịch vụ Email Marketing

Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền

1. Nội dung hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền đối với dịch vụ email marketing, Khách hàng được quyền yêu cầu hoàn tiền trong vòng 30 ngày đầu tiên tính từ thời điểm dịch vụ được kích hoạt trong các trường hợp không hài lòng về chất lượng hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào các trường hợp hoàn tiền cụ thể được nêu ở quy định dưới đây.

2. Quy định hoàn tiền

Chúng tôi sẽ hoàn tiền mặt 100% giá trị dịch vụ cho Khách hàng trong vòng 15 ngày đầu tiên tính từ ngày kích hoạt dịch vụ email marketing khi có yêu cầu chấm dứt dịch vụ, chỉ áp dụng đối với tài khoản chưa sử dụng tài nguyên dịch vụ đã khởi tạo và thời hạn hợp đồng thanh toán từ 3 tháng trở lên.

Đối với trường hợp yêu cầu hoàn tiền kể từ ngày 16 trở đi được tính từ thời điểm kích hoạt dịch vụ chúng tôi sẽ thu phí sử dụng 1 tháng và hoàn trả số tháng còn lại cho Khách hàng, chỉ áp dụng đối với hợp đồng có thời hạn thanh toán từ 3 tháng trở lên.

Nếu như giao dịch hoàn tiền phát sinh tại thời điểm vượt qua mốc 30 ngày kể từ ngày kích hoạt dịch vụ thì đối với các trường hợp hủy dịch vụ được chấp nhận hoàn tiền, hạ cấp dịch vụ, chuyển đổi dịch vụ dẫn tới phát sinh số dư sau khi trừ chi phí cho gói dịch vụ mới thì số dư này sẽ được cộng vào số dư tài khoản (credit) của tài khoản khách hàng dùng mua các dịch vụ khác của chúng tôi. Số dư này không được phép chuyển đổi thành tiền mặt.

Đối với trường hợp nâng cấp dịch vụ lên gói cao hơn số tiền dư hiện có chưa sử dụng của gói email marketing hiện tại sẽ được hệ thống tự động trừ vào số tiền phải thanh toán cho việc nâng cấp và sẽ không được hoàn lại.

Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi một khách hàng, nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền mà có một trong các thông tin sau trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền của công ty thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối:

Ngoài ra, việc hoàn tiền cũng sẽ bị từ chối khi tài khoản khách hàng không cung cấp đầy đủ các thông tin khi đăng ký tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi.

3. Không được hoàn tiền

4. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung chính sách hoàn tiền này không cần phải thông báo trước.

Hỗ trợ trực tuyến